Sherborne Developmental Movement

Sherborneforeningen Norge

Utviklende bevegelse basert på Sherborne

Hovedfilosofi:

Alle barn har to basale behov, de må føle seg hjemme i egen kropp og derigjennom oppnå kroppsbeherskelse og de må være i stand til å knytte kontakter

(Sherborne, 2001, p.xiii).

Veronica Sherborne 1922-1990 England

Idrettslærer og fysioterapeut

Studert under Rudolf Laban

Arbeidet innenfor alle deler av det engelske skolesystemet.

Arbeidet innenfor psykisk helsetjeneste

Drevet kurs over hele verden

Dokumenterte arbeidet gjennom film/video

En bok, noen bokkapitler og artikler.

Hovedmål:

Utvikle evnen til å forholde seg til andre. Utvikling av situasjonstilpasset adferd. Utvikling av selvbilde.

(Vågstøl 1987)

SDM- Sherborne Develpmental Movement:

Er ikke en metode, men en tilnærming. Den bygger på Labans bevegelsesanalyse. Bevegelse som kommunikasjon. Normalmotorisk utvikling. Optimalisering av bevegelses- potensiale. Basert på at kroppslig erfaring fører til utvikling også av kognisjon og verbalisering.


Fokus:

SDM - Sherborne Developmental Movement er ikke opptatt av perfekt koordinert bevegelse og normalisering. Hovedfokus er på å skape situasjoner som oppfordrer til deltakelse, fokusert oppmerksomhet og optimal bevegelse. (Thornquist 2012)

Personlig forandring i SDM oppnås hovedsakelig som kroppslig mestring, og utvikles gjennom lek og deltakelse i varierte aktiviteter. (Thornquist 2012)

Bruk:

SDM er en terapeutisk intervensjon som forsøker å engasjere deltakerne i interaktiv læring, gjennom delt bevegelseserfaring som har sitt utgangspunkt i normalutvikling. Disse bevegelseserfaringene skjer i et miljø som er åpent for personlige reaksjoner, er ikke- vurderende og grunnleggende forankret i mestring og opplevelse (Hill 2006)

Utviklende bevegelse basert på Sherborne er en flerfaglig tilnærming til menneskelig utvikling hvor fysiske ferdigheter og sosial kompetanse sidestilles gjennom delte erfaringer.

Movement experiences are fundamental to the development of all human beings and are particularly important to people with special needs. The input or 'feeding in' of movement experiences has to be concentrated and more continuous if people who are challenged in special ways are to realise their potential.


Sherborne Developmental Movement is an approach to teaching and working with movement that is both accessible, especially by people with  minimal movement experience, and yet relevant at a very sophisticated level, particularly to people with a background in P.E or dance.


This approach based on the philosophy and theory created by Rudolf Laban (Pioneer and founder of Modern European Dance and movement analysis) was devised by Veronica Sherborne after having worked closely with Laban for 2 years. Her approach to teaching movement is firmly rooted in both observation of how children play in the normal course of their development and then grounding these observations in the philosophy and theory of Laban's movement analysis.

 

There are two basic objectives within Sherborne Developmental Movement:

Awareness of Self

This is gained through movement experiences that help the person concentrate so that they become aware of what is happening to their body, listening via touch and by feeling of inner physical sensations rather than by our usual way of looking and thinking. This helps lessen self-criticism and allows people to grow in terms of self-esteem and confidence both a physical and emotional level.

 

Awareness of others

The next step is to begin to learn to move around and interact with others in ways that encourage the further development of trust and the building of positive relationships. These movement experiences enable the person to be appropriately supported while being encouraged to explore their unique creativity through shared movement activities.